İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği

İMMB Tüzüğü - 06.57.171

DERNEĞİN ADI

Madde 1-  24 Ağustos 1998 tarihinde İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ adı altında bir dernek kurulmuştur. Bu derneğin kısa adı İMMB’dir.                 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2-  Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Dernek yasa hükümleri içinde yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde Genel Kurul Kararı ile şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Madde 3-  Dernek; iş makinaları olarak adlandırılan makina ve ataşmanlarının tasarım, üretim, satış, servis, yedek parça, planlama, işletme ikmal, bakım-onarım ve eğitim hizmetlerinde çalışan makina mühendislerini bir çatı altında toplamak; teknolojinin bu alanda ulaştığı bilgi düzeyini izlemek ve yakalamak, bunu üyeleri ve ilgili sektörlerle paylaşmak; sektör çalışanlarının meslekleriyle ilgili gelişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

3.1- Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla konferans, sempozyum, panel,   kurs ve seminerler düzenlemek. Mesleki araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayımlamak. Mevcut olan bu tür etkinliklere katılımı sağlamak ve üyeleri faaliyetlerden  haberdar etmek. 
3.2- Amaca uygun her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, üyelerine sektörle ilgili yenilikleri ve yapılan çalışmaları duyurmak için gazete, dergi, kitap, bülten, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyalleri hazırlamak ve dağıtmak. 
3.3- Makina mühendislerinin sektördeki yerini ve etkinliğini arttırmak üzere çalışmalar yapmak. Dernek amacında tanımlı iş alanlarına yönelik makina mühendislerinin eğitimini sağlamak.
3.4- Kamu ve özel kuruluş işlerinde çıkacak iş makinaları ile ilgili teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda bilimsel ve teknik kurallara uygun bağımsız bilirkişilik, hakemlik, jürilik yapmak, değerlendirme hizmetleri vermek; sahalarında uzman üyeler ile teknik hizmetleri bedeli karşılığında rapor etmek. 
3.5- Alanında eğitilmiş nitelikli iş gücünü elde etmek amacıyla; üniversiteler, meslek odaları, sektör firmaları, meslek okulları ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, eğitim tesisleri açmak, eğitim vermek ve bunu belgelendirmek.
3.6- İş makinaları sektöründe stok kontrol ve takip elemanı (ambarcı) ve bakım onarım teknisyeni ve tamircilerini yetiştirmek ve eğitmek.
3.7- İş makinaları kullanıcıları yetiştirmek, eğitmek ve yasa hükümleri çerçevesinde kullanıcılara operatör belgesi vermek; iş makinaları operatörlerine gelişim kursları düzenlemek ve sertifikalarını gelişim düzeylerine göre yenilemek.
3.8- İstihdam ve verimlilik amacına yönelik, AVRUPA BİRLİĞİ, İŞKUR, KOSGEB,TÜBİTAK, DPT ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşların fonlarından yararlanmak üzere proje hazırlamak ve uygulamak.
3.9- İş makinaları, inşaat ve maden sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç ve talepleri  doğrultusunda araştırmalar yapmak, teknik konularda rehberlik etmek, karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak.
3.10- İş makinaları alanında yerli sanayinin gelişimine katkıda bulunmak; bu alanda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
3.11- Üyelerin müşterek ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek, sorunların çözümüne yardımcı       olmak. Bu konu ile ilgili olarak üyeler ile ilgili konuların halli için resmi makam ve kuruluşlarla diğer mesleki ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.
3.12- Amaçlar doğrultusunda gerekli görülmesi halinde, “İlgili Dernek ve Vakıfların Kamu   Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri” saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sektör bazında ortak projeler yürütmek.
3.13- İş makinalarının tanıtılması; insan ve çevre ilişkileri açısından verimli kullanımlarını sağlamak, toplumu ve kamu yönetimini bu alanda bilgilendirmek.
3.14- Gençleri bu mesleğe teşvik etmek, başarılı öğrenciler için eğitim bursu tesis etmek.
3.15- Dernekler kanununun ilgili maddesinde belirtilen “kamu yararına çalışan dernekler” statüsünde değerlendirilmesi için gerekli  çaba ve girişimlerde bulunmak.
3.16- Doğal afet veya ihtiyaç halinde, yasalar tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarla   işbirliği yapmak üzere; ihtiyaç duyulacak iş makinaları ve operatörlerin bilgi bankasını oluşturmak, bu makinaların hizmete hazır hale getirilmesi ve çalışır konumda tutulması için gerekli bakım onarım elemanlarının bilgi bankasını oluşturmak.
3.17- Çeşitli kamu kurum, kuruluşlar ve dernek üyeleri ile işbirliği yaparak toplum içerisinde  ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve deprem, sel gibi olağanüstü hallerde afet merkezlerine yardımcı olmak üzere “ilgili kanunlarda” belirtilen gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunmak (gıda, giyim, temizlik malzemesi vs.). Gıda bankacılığı oluşturmak.
3.18- Üyeler arasındaki sosyal dayanışma ve birliği sağlamak ve sürdürmek amacıyla lokal   açmak,  sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve işletmek.
3.19- Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari, sanayi işletmeler kurmak ve işletmek; ticari ortaklıklara katılmak, ticari ortaklıklar kurmak.
3.20- Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınır, taşınmaz mal satın almak,  kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
3.21- Yasal prosedür içinde yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
3.22- Amaca yönelik vakıf kurmak, federasyon kurmak veya vakıflara, federasyonlara üye olmak ve bunlar ile işbirliğinde sektörel organizasyonlar gerçekleştirmek, aynı konuda çalışan derneklere maddi destekte bulunmak.
3.23- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü eğitim donanımı, programı gibi teknik araç, gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini satın almak, kiralamak.
3.24- Dernek faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için gerekli yönetim ve hizmetin gerektirdiği kadrolara istihdam sağlamak.
3.25- Derneğin amacını gerçekleştirmek için uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurtdışından dernek ve kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak.
3.26- Amaca yönelik derneğe gelir elde etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında fuarlar, sergiler, geziler, konserler vb. sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak, gerekli yerleri kiralamak.
3.27- Gerekli görülen yerlerde şubeler ve temsilcilikler açmak.
3.28- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için diğer derneklerle ve benzeri sivil toplum   kuruluşları ile ortak amaçlar doğrultusunda platformlar oluşturmak.
3.29- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.
3.30- Dernek herhangi bir siyasi partiye angaje olmaz. Ancak anayasa imkanlarında mesleki hizmetleri ilgilendiren konularda katılımcı demokrasi ilkelerine uygun uzman mühendislik görüşünü doğru ve gerçek şeffaflık içinde kamuya duyurması görevidir.

İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİNİN TANIMI

Madde 4-  Mesleki çalışmalarını iş makinalarının tasarım, üretim,  montaj, satış, satın alma, kiralama, yedek parça, test, kontrol, kabul, işletme ve servise alma, bakım ve onarım hizmetlerinden birinde veya birkaçında sürdüren, eğitim, uygulama, tasarım ve işletme hizmeti sunan makina mühendislerinin görev yaptığı bir uzmanlık sahasıdır. Bu vasıflara sahip veya sahip olmayı hedefleyen ve bu alanda  çalışan  mühendislerin dernek üyesi olmaları için aşağıdaki koşullara uyması gereklidir.

a) Devletçe verilmiş veya muadiliyeti kabul edilmiş makina mühendisliği diplomasına  sahip olmak,
b) Makina Mühendisleri Odası’nın üye olarak kabul ettiği diğer mühendislik dallarından (endüstri, işletme, uzay, uçak, havacılık, imalat, üretim ve diğerleri) diploma sahibi olmak,
c) Mesleğini  iş makinaları sektöründe sürdürüyor olmak,

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Üye Olma Hakkı

Madde 5-  “Madde 4” de belirtilen özelliklere uygun, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik Türleri

Madde 6-  İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneğinin Asıl Üye, Fahri Üye olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

A) Asıl Üye: Derneğin Asıl Üyesi;
i. İş makinaları mühendisi olarak “Madde 4” de belirtilmiş niteliklere sahip olan,
ii. Derneğe girmek istediğine dair imzalı müracaat formu veren,
iii. Bu tüzüğe göre aidat vermeyi ve tüzük hükümlerine göre hareket etmeyi  kabul ve imza eden ve yönetim kurulunca dernek asıl üyeliğine kabul edilmiş olan,
iv. Dernekler yasasının ilgili hükümlerine uygun üyelik özelliklerini taşıyan; Türk vatandaşı veya Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu kişilerdir.

B) Fahri Üye: Derneğin Fahri Üyesi;

Derneğe  ve mesleğe büyük yarar ve katkıları olan, meslekle ilgili Kamu veya Özel sektörde çalışan “Madde 4 b” de tanımlı mühendislik dalları dışındaki diğer meslek dallarındaki mühendis, akademisyen, yönetici, uzman ve benzeri yüksek okul mezunları ile mesleğinde başarı sahibi olmuş, yüksek okul mezunu olmayan, iş yeri sahibi kişilerdir. Fahri üyeler; yönetim kurulu kararı ile derneğe fahri üye olarak kabul edilirler. Fahri üyelerin oy hakkı ve derneğin yönetim ve denetim kurullarına seçilme hakları yoktur.

Üyelik İşlemleri

Madde 7-  Dördüncü  maddede belirtilen şartlara sahip olanlar İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği’ne girmek için verecekleri beyannamede  üye olmak istediklerini, Tüzük hükümlerine   göre hareket etmeyi kabul ettiklerini ve yıllık aidat ödeyeceklerini beyan ve taahhüt ederler. Üyelik müracaatı yapanların beyanlarındaki bilgilerinden müracaat sahibi sorumludur. Yönetim kurulu adayın vermiş olduğu beyanname ve adayın niteliklerini kapsayan diğer dokümanları tetkik ettirdikten sonra, adayın derneğe kayıt edilip edilmemesi hakkında gerekli kararı verir. Sonuç müracaat sahibine en geç otuz gün içinde bildirilir. Giriş kararı kendisine tebliğ edilen aday, en geç bir ay içinde yıllık aidatını ödemek mecburiyetindedir.

Kayıtları yapılmayanların itirazları varsa karar için durum genel kurulun bilgisine arz edilir. Genel kurulun kararı kesindir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla dernek merkezine bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 8-  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Herhangi bir şekilde üyeliği sona ermiş kişiler, derneğe tekrar üye olmayı istemeleri halinde; üyeliklerinin sona erdiği tarihten önceki ödenmemiş üye aidatlarını ödemeleri koşulu ile üye olma işlemlerine tabi tutulurlar.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9-  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.  

9.1- Yıllık aidatlar genel kurulca belirlenir ve ait olduğu yıl içinde ödenir. Yazılı ikaza rağmen yıllık aidatını altı ay içinde ödememek,
9.2- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
9.3- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
9.4- Dernek organlarınca verilmiş olan kararlara uymamak,
9.5- Üye olma vasıflarını kaybetmiş olmak,
9.6- Tutum ve davranışları dernek üyeliği ile bağdaşmamak,

 Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

  Üyelik Hakları

Madde 10-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel kurulda asıl üyelerin birer oyu vardır. Diğer üyeler genel kurula oy sahibi olmamak şartıyla katılabilirler, öneri ve dileklerde bulunabilirler.

DERNEK ORGANLARI

Madde11-  Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir; 

A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetim Kurulu 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ. TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Kuruluş Şekli

Madde 12- Genel kurul derneğe ve şubelere kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurulda asıl üyelerin birer oyu vardır. Diğer üyeler genel kurula oy sahibi olmamak şartıyla katılabilirler, öneri ve dileklerde bulunabilirler

Toplanma Zamanı

Madde 13-Genel kurul;

13.1- İki yılda bir defa Nisan ayı içinde olağan,
13.2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte   birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
13.3- Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka bir yerde de yapılabilir.

Çağrı Usulü

Madde 14-  Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya faks,  e-mail veya telefon mesajı ile yazılı bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Madde 15-  Genel kurul oy kullanma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasıyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Genel kurulda her asıl üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir fakat oy kullanamazlar.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan yardımcıları birlikte imzalarlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 16-  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

Madde 17-  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

17.1- Başkanlık divanını seçmek,
17.2- Yönetim ve denetim kurulu raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek,
17.3- Gelecek yıllar için çalışma programı esaslarını tespit etmek,
17.4- Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,
17.5- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
17.6- Dernek tüzüğünü değiştirmek,
17.7- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasına karar vermek,
17.8- Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara katılmasına ve ayrılmasına karar vermek,
17.9- Derneğin vakıf kurmasına karar vermek,
17.10- Derneğin feshine karar vermek,
17.11- Dernek yönetim ve denetim kurulları’nın kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarını tespit etmek,
17.12- Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması konusunda  yönetim kuruluna yetki vermek,
17.13“Madde 3.24” de belirtilen kadroların (yönetimin ve hizmetin gerektirdiği) oluşturulması, ücretlerinin belirlenmesi ve bu kadrolara atama yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
17.14-  Dernek şubelerinin açılmasını ve kapatılmasını kararlaştırmak, açılmasına karar verilen      şube  ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
17.15- Üye aidatlarını belirlemek,
17.16- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelenmek veya karara bağlamak,
17.17- Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
17.18- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine     getirmek.


Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 18-  Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
Genel kurul toplantı tutanakları başkanlık divanınca düzenlenir ve imzalanarak Yönetim kurulu başkanı’na teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

YÖNETİM KURULUNUN NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu

Madde 19-   Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Genel kurul bu maksatla yedi asıl üye ve yedi yedek üye seçer. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulu, kararlarından ve yaptığı işlerden yalnız genel kurula karşı sorumludur. Yönetim kurulu başkanı dernek genel başkanıdır.Yönetim kurulu,  derneğin amacı ve tüzüğü ile genel kurulun kararlarına uygun çalışma yapar. Yönetim kurulu, üyelerinin oy çokluğu ile karar verir. Bu kurul en az üç ayda bir defa toplanır. Bir takvim yılı içinde, mazeretsiz olarak üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyelerin yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir. Yönetim kurulu en az dört üyenin katılması ile toplanabilir.

  Derneği başkan temsil eder. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, yazman üye ve muhasip üyeyi belirler. Başkan yardımcısı, başkanın yokluğunda ona vekalet eder. Mali konularda derneği, başkan veya başkan yardımcısı ile muhasip üyenin müşterek imzaları ilzam eder.

Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla karar defterine yazılır ve kararların altı toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

Başkan gerekli gördüğü zamanlarda yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 20-  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

20.1- Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
20.2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi  hazırlayarak genel kurula sunmak,
20.3- Derneğin çalışmalarını tüzük ve dernekler kanununa uygun olarak yapmak,
20.4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşa ettirmek,
20.5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılması sağlamak, temsilciliklerin çalışma şeklini,  görev ve yetkilerini belirlemek,
20.6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
20.7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço, beyanname ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporları ve beyannameleri düzenlemek ve toplandığında genel    kurula sunmak,
20.8- Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
20.9- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak, uygulamak ve her türlü  projede başvurucu olarak ihale makamları ile sözleşme imzalamak veya projelere ortak olarak katılmak,
20.10- Üyeleri arasında vukuu bulacak mesleki ihtilaflarda, üyelerin yazılı talebiyle hakemlik görevi üstlenmek,
20.11- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
20.12- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
20.13- Genel Kurulun onayladığı bütçeyi uygulamak, gereğinde bütçe fasılları arasında nakilleri yapmak;
20.14- Yasaların ve mevzuatın Dernek adına uygulanmasını sağlamak,
20.15- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları Dernekler Kanunundaki süreye uygun olarak mahallin en büyük idari amirliğine bildirmek,
20.16- Gerekli gördüğü konularda komisyonlar kurmak, ücretli personel tutmak,
20.17- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri genel kurul sonuç bildirim formu ile dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek,
20.18- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
20.19- Genel kuruldan yetki alarak dernek birimlerine görevli atamak, görevlilerin ücretini belirlemek ve görevlilerin görevine son vermek,  
20.20- Derneğin amaçları için gerekli gördüğü durumlarda danışma kurulu kurmak,
20.21- Yasaların, Ana Tüzüğün ve Genel Kurulun kendisine verdiği görevlerle, Ana Tüzük tarafından başka bir organa bırakılmamış olan tüm görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
20.22- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULUNUN NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI, GÖREV VE YETKİLERİ
 

Denetim Kurulu

Madde 21-  Denetim kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin boşalması halinde yönetim kurulu yedeklerden en uygun üyeyi seçer. Denetim kurulu iki yıl süre ile seçilir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22-  Denetim kurulu, dernek ve şubelerin hesap ve işlemlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler, denetlemelerin sonuçlarını bir rapor halinde dernek yönetim kuruluna, denetlediği şubelerin yönetim kuruluna ve toplandığında dernek ve denetlenen şube genel kuruluna sunar.

KOMİSYONLAR

Madde 23-  Genel kurulda yapılacak öneriler veya yönetim kurulunun lüzum göreceği konularla ilgili olarak yönetim kurulunca uzmanlık komisyonları kurulabilir. Bu komisyonlar sürekli olabileceği gibi, görev süresiyle sınırlı olarak da kurulabilir. Komisyonların hazırladıkları raporların veya vardıkları sonuçların bağlayıcı bir niteliği yoktur. Çalışma süreleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

Komisyon başkanlarının atanması veya görevden alınması yönetim kurulu kararı ile olur. Komisyon başkanının hazırladığı komisyon üye listesi yönetim kurulunun onayını takiben kesinleşir. Komisyonlar çalışma konuları ile ilgili raporları yönetim kuruluna sunarlar. Yönetim kurulu en geç bir ay içinde raporu değerlendirerek duyurur.

MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelir Kaynakları 

Madde 24-  Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

24.1- Üyelerden alınan aidatlar,
24.2- Şube gelirleri,
24.3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
24.4- Dernek tarafından tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için kurulan iktisadi ve ticari işletmelerden veya ortak olunan ticari ortaklıklardan sağlanan gelirler,
24.5- Derneğin amaçları doğrultusunda; uzmanlık alanlarında vereceği, bilirkişilik, eksperlik, danışmanlık, eğitim v.b gibi hizmetlerden elde edilecek gelirler,
24.6- Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler,
24.7- Derneğin amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
24.8- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve    yardımlardan elde edilen gelirler.
24.9- Diğer gelirler.

Dernek Gelirlerinin Kullanılması (Harcamalar)

Madde 25-  Dernek, gelirlerini amaçları ve Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz. 

Derneğin harcamaları, genel kurulca onaylı bütçesine göre yönetim kurulu veya yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde muhasip üye tarafından yapılır. Yönetim Kurulu gerektiğinde belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir veya birkaç üyesini harcama yapma konusunda yetkili kılabilir. Her nevi harcamanın belgelendirilmesi şarttır.

Derneğin Gelir Gider İşlemleri Ve Belgelendirmeler

Madde 26-  Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliğinde tanımlanmış bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleriyle yapılır. Ancak, derneğin “Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddesi” kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler önetmeliğinde tanımlanmış bulunan) “ Gider Makbuzu “ düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliğinde tanımlanmış bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliğinde tanımlanmış bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda mevzuatta yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurulur.

Dernek gelirlerini toplayacak olan kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 27-  Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir. Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce Noter’e veya İl Dernekler Müdürlüğü’ne tasdik ettirilir.  

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre defter tutulur.

Borçlanma Usulleri

Madde 28-  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

 Madde 29-  Dernekte, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla derneği denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.  

BİLDİRİ, BEYANNAME VE BENZERİ YAYINLARIN YAPILMASI

Madde 30-  Bildiri, beyanname ve benzeri yayınların yapılması yönetim kurulu kararı gereğince başkan ve yazman üyenin imzası ile olur.

ŞUBELERİN KURULUŞU ORGANLARI VE GELİRLERİ

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 31-  Dernek genel kurul kararı ile şube açabilir ve kapatabilir.

Şube açılmasına karar verilirse, yönetim kurulunca üç kurucu üye görevlendirilir. Dernekler kanununa göre kurucu üyeler gerekli yazılı müracaatı şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine yaparlar.
Şube, dernek yönetim kurulunun kararlarına, derneğin amacına uygun şekilde ve dernek merkez yönetimine bağlı hizmet ve çalışma yapar. Şube, derneğin üye olduğu uluslararası kuruluşlarla doğrudan ilişki kuramaz.

Şube Organları

Madde 32-  Şubenin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.

32.1- Şube Genel Kurulu

Şubeye kayıtlı bütün üyelerden meydana gelir. Fahri üyeler genel kurula katılır fakat oy kullanamazlar. Genel kurulun görevleri, dernek genel kuruluna ait görevlerin şubenin çalışma sahasına inhisar etmek kaydıyla aynıdır. Şube, genel kurul toplantısını bütün üyelere yazılı ya da faks,  e-mail veya telefon mesajı ile duyurur. Ayrıca ilan yapılmaz. Şube olağan genel kurulu iki yılda bir defa ocak ayında toplanır. Toplantı usulü, dernek genel kurulunda olduğu gibidir.

 Şube, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek merkezine bildirmek zorundadır.
Şubeye kayıtlı bütün üyeler genel merkez genel kurul toplantısına katılır.
Şubenin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar, dernek merkezi yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

32.2- Şube Yönetim Kurulu

Beş asıl beş yedek üyeden meydana gelir. İki yıl için şube genel kurulunca seçilir. Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan, bir yazman üye ve bir muhasip üye seçer. Yönetim kurulundan bir üyelik boşaldığında sıradaki ilk üye kurula katılır.
Şube yönetim kurulunun görevleri ve sorumluluğu, dernek yönetim kuruluna ait görevlerin ve sorumluluğun şubenin çalışma sahasına inhisar etmek kaydıyla aynıdır.
Dernek yönetim kurulunun vereceği görevler ayrıca yerine getirilir. Şube yönetim kurulu her yıl fiili gelir ve gider hesaplarını ve gelecek yıla ait bütçesini, dernek yönetim kuruluna bildirerek onayını alır.

 32.3-  Şube Denetim Kurulu

Şube denetim kurulu üyeleri, iki yıl için şube genel kurulunca seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur.
Şubenin gelirlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler, denetlemenin sonuçlarını bir rapor halinde, şube yönetim kuruluna ve derneğin yönetim kuruluna sunar.

  Şube Gelirleri

Madde 33-  Şube gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

33.1- Şube geliri, dernek yönetim kurulunun şubeye tahsis edeceği meblağdan ibarettir.
33.2- Şubenin her türlü geliri derneğe aittir. Yapılacak olan tüm tahsilatı dernek hesabına yatırırlar. Giderleri, dernek genel kurulunca kabul edilen şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube yönetim kurulu kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube yönetim kurulu kendi bütçesinin bölümleri arasında, bölümün yüzde onu (%10) oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir oranla bağlı olmaksızın aktarma yapabilir. Her ay sonunda gider ve gelirler, birer çizelge biçiminde dernek yönetim kuruluna bildirilir. Şube yönetim kurulu çalışmaları ve hesapları yönünden, dernek yönetim kuruluna karşı da sorumludur. Dernek genel kurulunca onaylanan şube bütçelerinin gerçekleştirilmesinde, dernek yönetim kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı şube ile dernek arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında, bu uyuşmazlık dernek yönetim kurulu ile şube yönetim kurulu arasında yapılacak toplantılarda çözümlenir. Bu toplantılarda çoğunluğun görüşü yönünde işlem yapılır.
33.3- Şube vakıf ve fon kuramaz.

TEMSİLCİLİKLER

Madde 34-  Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu Kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri Yönetim Kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır. Temsilciğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 35-  Tüzük değişikliği Genel kurul kararı ile yapılabilir ve oy kullanma hakkı olan toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 36- Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 37- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise “ilgili Türk Medeni Kanunu” hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 37 (otuz yedi) maddeden ibarettir.


Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı ve Soyadı                                    Görevi                                               İmzası

Muzaffer KÖYLÜ                            Yön. Kurl.Başk.
Duran KARAÇAY                            Yön. Kurl.Başk. Yrd.
Bayram Ali KÖSA                          Sayman Üye
Murtaza BURGAZ                           Üye
Mustafa SİLPAGAR                        Yazman Üye

Müslüm AYDIN                                Üye
İsmail UYAR                                    Üye